فهرست کارکنان مرکز یک

کارکنان مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی)


مدیر مرکز شماره یک: مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

 


کارشناس آموزش: علی فتحی

 

 

 

 


 خدمات آموزشی: یوسف علی پور